Tahsildars

Mandal Name                 NamePhone No.                  Office Ph.No                        

ALLADURG                R.Vijaya Laxmi                            9177701730                  08450-278044

ANDOLE                     K.Naga Laxmi                              9000902312                 08450-227334

CHEGUNTA               K.Mahipal                                      8978180316                 08452-225585

CHINNA KODUR       M.Laxman Rao                            9177701726                  08457-243127

DUBBAK                      K. Vijaya Prakash Rao                9177701721                  08457-246695

DOULTABAD             N.Mahendar                                 9177701733                  08454-238827

GAJWEL                      L.M.Santhosh Lal                        9849904299                08454-232321

HATHNOORA             M.Shankar                                   9000902304                08458-255327

JAGDEVPUR                J.RAMULU                                 9177701734                 08454-237527

JINNARAM                   G.Narender                                9000902301               08458-257324

JHARASANGAM          R.LAXMAIAH                           9490510366                08451-288328

KULCHARAM                G.Rajaiah                                   9000902311               08452-227334

KONDAPAK                    J.SWAMY                                 9177701726                 08457-240076

KOHIR                             Balaiah                                       9000902314               08451-289341

KALHER                         V.Lokya Naik                             9177701728                 08456-285136

KANGTI                          Y.Karuna Kumar                      9550032932               08456-285631

KOWDIPALLE                M.Laxmi Narayana                 9000902302              08458-256128

KONDAPUR                     R V Radha Bai                         9177701720                 08455-253636

MIRDODDI                       MD NAJEEB AHMED           9177701725                 08457-241828

MEDAK                               M.RAM PRASAD                 9849904296

MULUGU                           G.RAGHUVEER REDDY     9177701723                  08454-255027

MANOOR                           Shaheda begum                    9177701729                  08456-289221

MUNIPALLE                     Satyavathi                             9849904293                08455-258824

NANGANUR                       G.Amba Das Rajeshwar     9493211911                   08457-248108

NARAYANKHED               V.DEVENDER REDDY       9000902313                08456-284229

NYALKAL                            RanaPrathap Singh           9440478893                 08451-288628

NARSAPUR                         S.Yella Reddy                     9000902300               08458-286230

PATANCHERU                   S.Yadaiah                            9849904290                08455-242508

PULKAL                              R.Dasharath Singh             9000902312                08450-273825

PAPANNAPET                   T.Nagamani                        9010074236                 08450-230521

RCPURAM                          B.Geetha                             9849904291                 08455-240835

REGODE                              D.Chandrakala                   9000902309               08450-273335

RAIKODE                            PRABHAKAR REDDY      9177701727                  08451-286728

RAMAYAMPET                  Shivaram                           8978180317                 08452-224744

SIDDIPET                             N.Y.GIRI                          9849904298                08457-222425

SANGAREDDY                     L Kishan                           9849904289                 08455-276469

SHIVAMPET                         T.Srisailam                      9000902303                08458-258437

SH’PET(R)                              R.R.K Mohan                  9000902305                08452-229551

SADASIVPET                        M.Shankarappa              9849904292                08455-252016

SH’PET (A)                            K.Shivakumar                 9000902308               08450-274328

THOGUTA                            Md.Nazeeb Ahmed         9177701725                  08457-242250

TEKMAL                               P.Nageshwar Rao            9000902307               08450-273144

TUPRAN                               B.Shakunthala                  9849904300               08454-235239

WARGAL                                Sabitha                            9177701735                  08454-255168

YELDURTHY                       C.Vasantha Laxmi           9177701731                 08452-228123

ZAHIRABADD                      Sreenivas Reddy             9849904294                08451-282038